Aktuality

Ako priniesť výhody drevostavieb na Slovensko?

 

Bratislava, 16. júna 2023 – Využívanie dreva ako ťažiskovej suroviny pre drevostavby je v súčasnosti na Slovensku nedostatočné, najmä z dôvodu aktuálne platných technických predpisov. Drevo ako materiál, pritom spĺňa všetky súčasné požiadavky na energetickú efektívnosť a uhlíkovú neutralitu a predstavuje výrazný prvok, pozitívne vplývajúci na dekarbonizáciu sektorov ako napr. stavebníctva, budov alebo priemyselnej výroby.

SKGBC spolu so svojimi členmi, ďalšími združeniami a odborníkmi z akademického prostredia založili v roku 2022 Iniciatívu za moderné drevostavby s cieľom podporiť drevo ako udržateľnú surovinu v modernom stavebníctve. Cieľom Iniciatívy je propagácia dreva ako udržateľného a obnoviteľného stavebného materiálu

 

Aktuálne predpisy na Slovensku dnes umožňujú stavby na báze dreva len do výšky 5 nadzemných podlaží a neumožňujú rozvoj vyšších drevostavieb, čo je v porovnaní s predpismi v iných krajinách podhodnotené. Táto výška je v súčasnosti nedostatočná vzhľadom na vysoké ceny pozemkov a efektivitu ich využitia, a to najmä v hlavnom meste a ostatných krajských mestách, čo odrádza investorov od realizácie drevostavieb. Plnému využitiu dreva ako stavebného materiálu tak bránia niektoré bariéry, ktoré by sa dali eliminovať úpravou legislatívy. Relatívne jednoduchá zmena vyhlášky pritom môže vytvoriť priestor pre uplatnenie moderného spôsobu výstavby drevostavieb na Slovensku a pomôže s plnením ambícií v Pláne obnovy, Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ale i zmierňovaním dopadov na životné prostredie, prinesie zdravšie budovy a v neposlednej rade pomôže s celkovou modernizáciou krajiny.

Odborníci v rámci Iniciatívy za moderné drevostavby pripravili rozsiahly dokument s názvom Ako priniesť výhody drevostavieb na Slovensko?, ktorý je jedinečný svojím rozsahom a tiež spracovaním výhod a nevýhod drevostavieb.

 

Argumenty efektívnosti pre výstavbu z dreva

Drevo ako stavebný materiál je ľudstvu známy celé tisícročia. Napriek tomu, aj dnes dokážeme v dreve nachádzať neustále narastajúci potenciál a svojimi vlastnosťami neraz prekonáva aj také stavebné materiály akými sú betón alebo oceľ. Drevo na Slovensku patrí medzi tradičné stavebné materiály a v porovnaní s ostatnými materiálmi vyniká predovšetkým svojou cenou a dostupnosťou.

Stromy sa v našich podmienkach pestujú, ťažia a spracovávajú v blízkom dosahu domáceho trhu, preto sú prepravné vzdialenosti pomerne krátke. So svojimi unikátnymi vlastnosťami, s vysokým environmentálnym prínosom a zároveň univerzálnymi obnoviteľnými možnosťami môžeme, v efektívnom využití dreva ako suroviny, nájsť podstatný prvok našich budúcich mestských ekosystémov. To samozrejme platí iba za podmienok, že ku jeho produkcii a využívaniu budeme pristupovať striktne udržateľným spôsobom a hospodárením.

 

Medzi hlavné argumenty pre výstavbu z dreva zaraďujeme:

 • Zmierňovanie dopadov klimatickej krízy: drevo a jeho výrobky majú schopnosť dlhodobo viazať uhlík uložený v drevnej hmote. Použitie týchto výrobkov v drevostavbách má za dôsledok spomalenie uvoľňovania emisií uhlíka do atmosféry a to nielen počas samotnej životnosti drevostavby, ale i počas následného kaskádovitého využitia týchto drevených výrobkov.
 • Rýchlosť výstavby: výrazné, 30 - 50% skrátenie času výstavby drevostavieb v porovnaní so štandardnými stavbami. Využitie prefabrikácie mnohých dielov vo výrobných halách, ktoré je nezávislé na vplyve počasia a výrazne skráti čas strávený priamo na stavbe. Takto vyrobené stavebné dielce zabezpečujú vysokú presnosť a znižujú pravdepodobnosť možného poškodenia pri manipulácii, čím opäť sa výrazne redukuje čas výstavby, ale i potrebu pracovnej sily na stavenisku. Ďalšiu významnú časovú výhodu drevostavieb poskytuje modulárna výstavba.
 • Technológia výstavby: využitie suchého procesu výstavby, ktorý nevyžaduje technologické prestávky na vyschnutie či vyzretie materiálov, vďaka čomu je možné predĺženie stavebnej sezóny aj do obdobia s nižšími vonkajšími teplotami. Po dokončení stavba nemusí taktiež vysychať, a preto už od začiatku ponúka zdravšie bývanie s ideálnou vlhkosťou vzduchu v interiéri a nižšiu spotrebu energie na vykurovanie v prvých rokoch užívania stavby.
 • Udržateľnosť a obnoviteľnosť: drevo je materiál, ktorý možno získať prostredníctvom čisto prírodných procesov, akými sú sadba a opätovná výsadba, cez programy obhospodarovania lesov, ktoré zahŕňajú postupy ako napr. selektívna ťažba, ktorá umožňuje pokračovať v raste menším stromom, kým sa ťažia väčšie. Drevo sa považuje za jeden z najuniverzálnejších obnoviteľných materiálov, ktorého životný cyklus sa môže výrazne predĺžiť cez kaskádovanie.
 • Nižšia hmotnosť: drevostavby umožňuje realizovať stavbu aj na menej únosnom podloží, či v dopravne ťažko dostupných miestach. To má za následok aj zníženie finančných nákladov na zabezpečenie logistiky a najmä na dimenziách zakladania stavby.
 • Vysoká, konzistentná kvalita: je zaručená najmä prefabrikáciou stavebných dielcov v továrni, kde je umožnená vyššia mieru kontroly výrobkov a pracovníkov. Opakujúce sa technológie a postupy redukujú množstvo omylov a chýb (i zranení pri práci), a tým zaisťujú vyššiu presnosť a menej odpadu. Rada renomovaných výrobcov a dodávateľov používa certifikovaný a priebežne kontrolovaný systém kvality.
 • Jednoduchosť výstavby: v porovnaní s tradičnými konštrukciami z betónu, ocele alebo z tradičných murovacích materiálov.
 • Vysoká presnosť: súčasné moderné materiály pre drevostavby vďaka digitálnej prefabrikácii vykazujú vysokú presnosť, čo má významný pozitívny vplyv na kvalitu stavieb, rýchlosť výstavby a zníženie nákladov súvisiacich s vyrovnávaním nepresností, ako je tomu napr. pri tradičnej výstavbe.
 • Energetická efektívnosť: drevo má vďaka svojej prirodzenej bunkovej štruktúre vysokú izolačnú schopnosť. To znamená, že drevostavby vyžadujú menej energie na vykurovanie a chladenie.
 • Tepelno-izolačná schopnosť: V porovnaní s inými materiálmi (sklo, betón, oceľ), má drevo nízku tepelnú vodivosť. Lepšie zadržiava teplo a má zároveň dobré akumulačné vlastnosti.
 • Mechanické vlastnosti: sú priaznivé, najmä v pomere ku hmotnosti dreva.
 • Schopnosť viazať uhlík z ovzdušia (tzv. sekvestrácia uhlíka): táto funkcia dreva prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého (CO2), nakoľko uhlík je na určitý čas viazaný v produktoch z dreva.
 • Zdravé vnútorné prostredie: drevo má schopnosť regulovať úroveň vlhkosti v prostredí, čo vytvára príjemnú vnútornú klímu. Navyše drevo ako prírodný materiál pozitívne vplýva na fyzickú a duševnú pohodu človeka, pozitívne ovplyvňuje efektivitu práce a kreativitu a pomáha znižovať úroveň stresu. Navyše ako prírodný materiál emituje menej prchavých organických látok ako bežné stavebné materiály.
 • Vlastnosti pri požiari: drevo má nízku tepelnú vodivosť, preto konštrukcie a ich spoje nie sú pri požiari namáhané tepelnou rozťažnosťou. Okrem toho vytvára zuhoľnatenú vrstvu, ktorá má pri šírení požiaru spomaľovací charakter.
 • Zvuková absorpcia: veľmi dobré akustické vlastnosti dreva zahŕňajú absorpciu zvuku a schopnosť útlmu akustickej energie, čím dochádza k spomaleniu rýchlosti šírenia sa zvuku.
 • Priestorová efektívnosť: vďaka nižšej hrúbke obvodového muriva oproti murovaným stavbám pri rovnakých parametroch má pri rovnakom obostavanom priestore drevostavba približne o cca 10 %viac podlahovej plochy, čo robí približne jednu miestnosť strednej veľkosti v dome navyše v porovnaní so stavbami postavenými zo štandardných materiálov.
 • Nižšie vedľajšie náklady: drevostavby majú nižšie náklady na likvidáciu alebo recykláciu stavby, dopravu a deponovanie stavebného materiálu. V prípade využitia miestnych materiálov je ešte výraznejšia úspora v doprave. Výhodou prírodných materiálov ako drevo sú taktiež nižšie náklady na ich spracovanie, v dôsledku použitia menšieho množstva energie a štandardného strojového vybavenia a nástrojov. Vďaka zdravému prostrediu drevostavieb a vyššej kvality vnútorného prostredia budov sa dosahuje aj zníženie nákladov spojených so zdravotnými komplikáciami človeka.
 • Ďalšie výhody počas výstavby: nižšia prašnosť a menší hluk na stavenisku (dôsledku použitia menšieho množstva ťažkého i ľahkého strojového vybavenia), sú dôležité ak sa výstavba realizuje v obývaných lokalitách. Jednoduchosť a variabilnosť konštrukcií a možnosť prispôsobenia priamo na stavenisku.

 

SKGBC sa spolu s ďalšími združeniami a odborníkmi z akademického prostredia snaží podporiť drevo ako udržateľnú surovinu v modernom stavebníctve a umožniť výstavbu drevostavieb do požiarnej výšky 22,5 m pre všetky typy stavieb bez ohľadu na typ konštrukcie

 

 

Iniciatíva za moderné drevostavby má 11 partnerov a 18 podporovateľov, ktorých počet neustále narastá.

Partneri iniciatívy: Corwin SK, Cresco Real Estate, ESET, Immocap, J&T Real Estate, Knauf Insulation, MiddleCap, Peikko Slovakia, Saint Gobain Slovensko, Woodrock, YIT Slovakia.

Podporovatelia iniciatívy: Budovy pre budúcnosť, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Inštitút pre pasívne domy, Inštitút Slovenskej komory architektov, Kontrakting, Manifest 2020, Metropolitný inštitút Bratislavy, Pokorny architekti, Poláček & Partners, R.A.U. - QArtAll atelier, Siebert + Talaš, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Staviame z dreva, VÚB banka, Zelená stavba, Zväz spracovateľov dreva.