Podujatia

GBA 2023 MODUL – V: Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

16. mája 2023, 9:00–11:30 hod.

Webinár s názvom Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň organizovala Slovenská rada pre zelené budovy v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu GREEN BUILDING ACADEMY 2023.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár s názvom Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň bol venovaný udržateľnému narábaniu s vodou a udržateľnej zeleni. Okrem legislatívy pre udržateľné hospodárenie s vodou na Slovensku a v Európskej únii sa účastníci dozvedeli o strategickom pláne výskumu pre európsky vodný sektor, o možnostiach šetrenia s vodou a jej recyklácii. Ale aj o vodozádržných opatreniach a osvedčených postupoch a tiež o zelených strechách a fasádach.


MODUL – V.

Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

KEDY: 16. mája 2023, 9:00–11:30 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Martina Zeleňáková,PhD., Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Ing. Roman Macko, riaditeľ divízie Živé stavby LIKO-S


OBSAH:

1 – Špongiové mesto a manažment vody
• EU iniciatívy a legislatíva – Strategický plán výskumu pre európsky vodný sektor do roku 2030 a jeho priority: šetrenie vodou a jej recyklácia.
• Legislatíva pre udržateľné hospodárenie s vodou na Slovensku.
• Návody pre projektantov, prípady dobrej praxe.

2 – Vodozádržné opatrenia
• Hodnotenie a riadenie rizík povodní a sucha.
• Prirodzené opatrenia na zadržiavanie vody.
• Príklady osvedčených postupov.

3 – Vegetačné strechy – vízie od výskumu do praxe
• Prípadové štúdie:
• GreenIZOLA (Košice),
• MA48 (Wien)
• Laboratórne meranie odtokových koeficientov pod umelým dažďom (Brno).

4 – Zelené fasády
• Prečo? Ako?
• Prípadové štúdie

 

 

Modul bol zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly boli zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Po ukončení série webinárov bol účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.

 

Partneri: