Aktuality

Novela zákona o ŠFRB podporuje zelené riešenia

 

Bratislava, 19. júla 2023 – Národná rada SR ešte pred letnými prázdninami schválila novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorá bola predložená na prerokovanie rezortom výstavby a regionálneho rozvoja v apríli tohto roka. Novelu v júli podpísala prezidentka Zuzana Čaputová a do platnosti vstúpi od 1. januára 2024.

Veľká časť zmien sa dostala do zákona vďaka našej dcérskej organizácii Budovy pre budúcnosť, pričom tieto zmeny vyplývajú z nových pravidiel pre investície v rámci eurofondov na roky 2021 až 2027. 

Novela zákona o ŠFRB rozširuje sa okruh oprávnených výdavkov aj na vodozádržné opatrenia a vybudovanie vonkajších tieniacich prvkov a výrazne sa ňou uľahčuje podpora OZE a predovšetkým podpora zavádzania tepelných čerpadiel pri obnove bytového domuNovela tiež zavádza motivačný prvok v úvere zo ŠFRB na obnovu bytového domu – odpustí sa 30 % úveru ak dom dosiahne úsporu 30 % primárnej energie a súčasne sa zateplí a inštaluje OZE. Zároveň sa ňou výrazne navyšujú jednotkové ceny pri obnove bytového domu.

 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o ŠFRB:

 

1. V rámci programovacieho obdobia 2021 – 2027 boli ustanovené nové podmienky pre podporu obnovy bytovej budovy. Z dôvodu umožnenia čerpania finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na tento účel je potrebné upraviť podmienky pre zateplenie bytovej budovy. Podporu na zateplenie bytovej budovy bude možno poskytnúť, ak sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti bytovej budovy a preukáže sa dosiahnutie zníženia potreby primárnej energie bytovej budovy minimálne o 30 % oproti výpočtovo určenej potrebe primárnej energie bytovej budovy pred realizáciou zateplenia bytovej budovy. Podľa súčasných podmienok sa preukazuje úspora potreby tepla na vykurovanie a súčasne žiadateľ preukazuje údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti a za 5 ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia bytovej budovy

2. Z dôvodu predchádzania duplicitného financovania rovnakého projektu zateplenia bytovej budovy bola upravená podmienka, že podporu na zateplenie bytovej budovy zo ŠFRB je možné poskytnúť iba vtedy, ak na tento účel neboli poskytnuté iné verejné prostriedky alebo finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie.

3. Súčasne sa spresňuje podmienka, že podporu na zateplenie bytovej budovy možno poskytnúť aj vtedy, ak už na zateplenie bytovej budovy alebo odstránenie systémovej poruchy bytovej budovy zateplením poskytol ŠFRB alebo ministerstvo podporu aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti.

4. Pre motivovanie vlastníkov realizovať komplexne obnovu bytových domov sa navrhuje zavedenie motivačných prvkov, aby žiadatelia znížili potrebu energie a súčasne investovali finančné prostriedky aj na vybudovanie technických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Navrhuje sa odpustiť najviac 30 % zo sumy poskytnutého úveru, ak bola podpora poskytnutá na zateplenie bytovej budovy a bol vybudovaný obnoviteľný zdroj energie. Pre získanie tejto formy podpory musí žiadateľ preukázať splnenie podmienky úspory potreby primárnej energie bytovej budovy, predložiť energetický certifikát zateplenej bytovej budovy vrátane správy k energetickému certifikátu a písomne požiadať ŠFRB o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po predložení energetického certifikátu. Podmienkou pre poskytnutie tejto formy podpory je plnenie záväzkov žiadateľa voči ŠFRB vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí podpory.

5. V rámci obnovy BD v oblasti zateplenia BD sa rozširuje možnosť na oprávnené výdavky aj na realizáciu vodozádržných opatrení a vybudovanie vonkajších tieniacich prvkov.

6. Pri podpore obnovy BD v oblasti modernizácia bytového domu sa rozširuje podpora aj na „vybudovanie technického zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vybudovanie zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla pre vlastnú spotrebu bytovej budovy (ďalej len „realizácia obnoviteľného zdroja energie“)“

7. Na účely tohto zákona technickými zariadeniami na využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa rozumejú slnečné tepelné kolektory, fotovoltické panely a tepelné čerpadlá.

8. Realizáciou technických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie môže v budove vzniknúť vlastný zdroj energie, preto sa navrhuje zrušenie podmienky, že podporu nie je možné poskytnúť na zriadenie novej kotolne. Súčasne, ak v rámci obnovy bytovej budovy (zateplenie bytovej budovy, realizácia obnoviteľných zdrojov energie) bude budovaná nová kotolňa, tak prostredníctvom ŠFRB môže byť financované aj vybudovanie tejto novej kotolne.

9. Zrušenie poskytovania podpory pre mladomanželov do 35 rokov na úver na stavebné úpravy bytu v BD alebo RD (dôvod: nie je o to záujem)

10. Budú sa rušiť väčšina sídel na podávanie príspevku zo ŠFRB (Uvedeným návrhom dôjde k zníženiu počtu miest podania žiadosti zo 79 na 27.) Doteraz bolo sídlo na podávanie žiadosti príspevok zo ŠFRB v každom okresnom meste, priemerne sa v rokoch 2016-2022 podalo 12 žiadostí fyzických osôb. Štát na tento prenesený výkon poukazoval ročne cca 1,2 mil. eur Zároveň sa zavádza systém elektronického podania žiadostí.

11. Rozšírenie možnosti oprávnených žiadateľov o kúpu bytu aj na staršie byty (doteraz len na byty kde sa kolaudovalo najviac pred 3 rokmi).

12. Výrazné navýšenie cien podpory.

 

Celé znenie novely zákona o ŠFRB nájdete TU.