Aktuality

Opatrenia zamerané na rozvoj nabíjacej infraštruktúry

 

Bratislava, 26. mája 2023 V súčasnosti platná legislatíva, ktorá upravuje proces výstavby nabíjacích staníc, sa výrazne zmení od 1. apríla 2024, kedy nastane účinnosť nového Stavebného zákona (Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe).

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) spracovala report s názvom Slovensko a elektromobilita 2023, ktorý sumarizuje všetky podstatné informácie o aktuálnom stave elektromobility na Slovensku. Poskytuje prehľad o trhu s elektrickými vozidlami, ako aj o nabíjacej infraštruktúre a načrtáva aj očakávaný rast do roku 2030.

Zároveň tento report navrhuje aj konkrétne politiky a detailné legislatívne opatrenia, ktorých implementáciou je možné výrazne posunúť oblasť elektromobility na Slovensku.

Dokument obsahuje 6 opatrení zameraných na rozvoj nabíjacej infraštruktúry a v prílohe nájdete aktuálne bariéry v rámci povoľovacieho procesu pri výstavbe nabíjacích staníc a tiež bariéry v rámci povoľovacieho procesu pri pripojovaní
nabíjacích staníc.

 

Najdôležitejšie systémové zmeny, ktoré prinesie nový Stavebný zákon:

 

1. Prenos kompetencií vykonávaných v rámci stavebných konaní na štát, pričom súčasťou tohto procesu je aj zriadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR ako centrálneho orgánu, ktorý bude konať prostredníctvom podriadených stavebných úradov.

2. Jednostupňové miesto viacstupňového konania prinesie jedno rozhodnutie o stavebnom zámere, ktoré bude zároveň aj overením projektu stavby.

3. Zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom informačného systému Urbion, ktorý vytvorí digitalizované prostredie pre celý proces komunikácie a posudzovania.

4. Zrýchlenie procesu posudzovania, pričom teoreticky bude možné vydať stavebné povolenie už do 40 pracovných dní.

5. Nabíjacie stanice s celkovým spoločným výkonom v stavbe do 25 kW vrátane budú považované za drobnú stavbu. Nad tento výkon budú nabíjacie stanice spadať do kategórie jednoduchých stavieb.

 

Napriek zdanlivému zjednodušeniu povoľovania podľa nového Stavebného zákona však zostalo v tomto procese viacero problémov.

Typickým príkladom môže byť, že za drobné stavby sa v jeho zmysle nepovažujú nabíjacie stanice umiestnené v stavbe, ak celkový výkon nabíjacích staníc je viac ako 25 kW, alebo ak umiestnenie ďalšej nabíjacej stanice v stavbe by presiahlo celkový výkon umiestnených nabíjacích staníc viac ako 25 kW. Problémom je, že sa pri výstavbe bežných nabíjačiek napríklad v garáži veľká väčšina projektov dostane do komplikovanejšieho procesu povoľovania. V praxi sa totiž dnes množstvo prípadov, napríklad pri dvoch-troch wallboxoch s malým výkonom v garáži, povoľuje ohlásením drobnej stavby. Po novom však takéto wallboxy budú spadať pod kategóriu „jednoduchá stavba“.

Proces výstavby sa tak paradoxne skomplikuje a predĺži. Zároveň v celom procese zostáva viacero nejednoznačností, ktoré budú ďalej znemožňovať efektívne a rýchle inštalovanie nabíjacej infraštruktúry. Z tohto dôvodu je dôležité ďalej zjednodušiť a sprehľadniť proces prípravy výstavby implementáciou nasledovných opatrení.

 

Celé znenie dokumentu Slovensko a elektromobilita 2023 nájdete TU.