Tlačové správy

Projekt o udržateľných budovách s tisíckami účastí pokračuje do apríla 2022

4.2.2022

Udržateľnosť a udržateľný rozvoj sa postupne stávajú neoddeliteľnou súčasťou všetkých oblastí nášho života. Ani stavebníctvo nie je výnimkou. Vznikajú požiadavky na maximálne zníženie negatívnych dopadov stavieb na životné prostredie, zdravé vnútorné prostredie a znižovanie spotreby energie. Preto je zmyslom projektu „Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov“ podpora záujmu o udržateľnú, zdravú a kvalitnú výstavbu.

Ide o spoločný česko-slovenský projekt Centra pasivního domu (CPD) a Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) a platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) zameraný na vzdelávanie v oblasti kvalitnej a udržateľnej výstavby s tematickým prepojením študentov, akademikov, pedagógov a odborníkov z praxe.

„V spolupráci s CPD a BPB realizujeme najmä vzdelávacie aktivity zamerané na udržateľnú výstavbu, a to pre české vysoké a slovenské stredné školy. Zvyšujeme tým odbornú pripravenosť a motiváciu študentov, zároveň šírime povedomie o udržateľnej a kvalitnej výstavbe. Projekt sme spustili v novembri 2020, končiť by mal v apríli tohto roka,“ uviedla Barbara Plachá, výkonná riaditeľka SKGBC.

Zapojené vysoké aj stredné školy

„K dnešnému dňu sme v spolupráci s našimi členskými firmami sprostredkovali pre vysoké školy cez 60 odborných prednášok, fór, webinárov a workshopov, ďalej 5 exkurzií, 36 stáží a 3 odborné osemhodinové kurzy zamerané na základné princípy riešení a navrhovania udržateľných stavieb. Celkovo na týchto podujatiach evidujeme viac ako 1 400 účastí,“ uviedla projektová manažérka CPD Zdeňka Černá.

Ako uviedla Barbara Plachá z SKGBC, pre stredné školy na Slovensku sprostredkovali a zorganizovali 117 on-line prednášok na tému základné princípy udržateľných stavieb. Do ďalšieho vzdelávania sa pritom aktívne zapojili aj členovia a partneri Slovenskej rady pre zelené budovy. „Doteraz sa tak podarilo zorganizovať 126 prednášok a 7 interaktívnych exkurzií s workshopmi. Súhrnne sme zaznamenali približne 3 000 účastí. Vnímame ako potrebu šíriť osvetu o udržateľnosti už medzi žiakmi na stredných školách. Veríme, že touto cestou podporíme ich vzdelanie a rozšírime im možnosti uplatnenia sa v praxi,“ uviedla Barbara Plachá. Ak máte záujem o spoluprácu so stredoškolákmi, neváhajte nás kontaktovať, doplnila.

V rámci projektu sa okrem vzdelávania rovnako vytvára sieť kontaktov so spoločným záujmom o udržateľnosť a inovácie v oblasti výstavby. Podporuje sa tak spolupráca medzi študentmi, odborníkmi, firmami a organizáciami. K tomu sa vytvorila virtuálna platforma Udržateľné budovy v praxi, ktorá slúži ako on-line prostredie pre vzájomné stretávanie sa, zdieľanie informácií a zverejňovanie ponúk a dopytov pre spoluprácu. Predpokladá sa oslovenie a postupné zapojenie viac ako 500 študentov z minimálne 4 až 5 vysokých a 6 stredných škôl a minimálne 40 firiem pôsobiacich v Česku alebo na Slovensku. Aktuálne evidujeme cez 100 registrovaných užívateľov.

Aj dva prieskumy

Neoddeliteľnou súčasťou projektu boli i dva dotazníkové prieskumy. Prvý bol zameraný na povedomie o udržateľnej výstavbe medzi študentmi zo zapojených škôl. Výstupy boli spracované ako záverečná správa z vysokých a stredných škôl. Druhý prieskum bol na tému renovácie rodinných domov v prihraničných oblastiach Českej republiky a Slovenska. Výstup si môžete pozrieť vo forme 30minutového videa, k dispozícii je i kompletná prezentácia z prieskumu v Českej republike a prezentácia z prieskumu na Slovensku.

„Prieskum sumarizuje a hodnotí prístup, motivácie, finančné možnosti či záujem o energeticky ambicióznejšie riešenia vlastníkov rodinných domov k obnove ich domu. Prieskum bol realizovaný medzi vlastníkmi rodinných domov starších ako 10 rokov a porovnáva výsledky v ČR a SR. Obnova rodinných domov patrí v SR, ale aj v ČR, medzi najdôležitejšie oblasti znižovania spotreby energií, a s tým i emisií skleníkových plynov, a ponúka veľký potenciál na aplikovanie udržateľných riešení. Kľúčom k zvýšeniu tempa a úrovne obnovy v tomto segmente je dobre poznať odpovede na to aké sú motivácie vlastníkov rodinných domov, aký je ich prístup k obnove alebo aké finančné možnosti majú,” uvádza Kateřina Chajdiaková z Budovy pre budúcnosť.

Centrum pasivního domu sa už 17 rokov zaoberá osvetou v oblasti zdravých, úsporných a udržateľných budov. Téma znižovania spotreby energií a podpora rozvoja udržateľnosti v stavebníctve patrí tiež medzi prioritné ciele a hlavné myšlienky Slovenskej rady pre zelené budovy a platformy Budovy pre budúcnosť.


Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Spoločne bez hraníc „Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov“ v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca, 304000-Interreg V-A SK – CZ 2014-2020, www.sk-cz.eu, www.europa.eu, /Kód žiadosti o NFP: NFP304010U332. Projektovými partnermi je Centrum pasivního domu spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy a Budovami pre budúcnosť.

Kontakt pre médiá:

Henrieta Kissova
PR and Marketing Manager

E: henrieta.kissova@skgbc.org
M: +421 915 774 241