Aktuality

Európsky parlament schválil revíziu Smernice o energetickej hospodárnosti budov

 

Bratislava, 12. marca 2024 – Európsky parlament dnes schválil revíziu Smernice o energetickej hospodárnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD). Ide o štvrtú revíziu smernice, ktorej cieľom je, aby sektor budov prispel k novému cieľu zníženia emisií do roku 2030 a dosiahla sa dekarbonizácia fondu budov do roku 2050.

Za hlasovalo 370 poslancov, proti bolo 199 a 46 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Revíziu Smernice musí v najbližšom období formálne schváliť Rada Európskej únie a následne budú môcť jednotlivé členské štáty začať s prípravou jej transpozície do národných legislatív a politík. Na Slovensku bude implementáciu schválenej smernice koordinovať a realizovať Ministerstvo dopravy SR.

 

Aké zmeny smernica prináša?


Schválená smernica kladie veľký dôraz na obnovu existujúceho fondu budov prostredníctvom nových nástrojov ako sú minimálne energetické štandardy budov (Minimum energy performance standards – MEPS), renovačné pasporty či posilnenie finančných stimulov. Navrhuje taktiež ambicióznejšie štandardy pre nové budovy. Nový štandard, tzv. bezemisnej budovy sa zameriava nielen na energetickú stránku budovy, ale taktiež na útlm riešení postavených na fosílnych palivách, či na celkový životný cyklus budov z pohľadu tvorby emisií.

 

Najdôležitejšie body a zmeny, ktoré smernica prináša:

  • Nový štandard "Bezemisnej budovy" platný pre verejné budovy od 2028 a pre všetky od 2030.
  • Minimálne energetické normy pre budovy, ktorých cieľom je obnoviť tie energeticky najhoršie budovy.
  • Renovačné passporty, ktorých cieľom je ukázať vlastníkovi prínos a systematický postup obnovy jeho budovy krok za krokom.
  • Povinné solárne mandáty na budovách (napr. od 2027 všetky nebytové budovy musia mať solárne systémy).
  • Zefektívnenie energetických certifikátov budov.
  • Veľký dôraz na zavedenie finančných stimulov.
  • Veľký dôraz na poskytovanie technickej pomoci pre vlastníkov budov, ktorí si ju chcú obnoviť.
  • Zavedenie digitálneho denníka o budove, kde budú zaznamenávané všetky informácie o budove.
  • Nové požiadavky na prípravu pre nabíjačky na elektromobily v budovách.
  • Postupné utlmovanie využívania kotlov na fosílne palivá v budovách.

 

Prehľad najdôležitejších zmien vyplývajúcich zo smernice pripravili odborníci z platformy Budovy pre budúcnosť.