Podujatia

GBA 2023 MODUL – II: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.

28. februára 2023, 9:00–11:30 hod.

Webinár s názvom Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II. pripravila Slovenská rada pre zelené budovy ako druhý webinár v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu GREEN BUILDING ACADEMY 2023.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár nadväzuje obsahom na modul I. Podrobnejšie sa zameriava na platné legislatívne požiadavky na nové a obnovované budovy z pohľadu udržateľnosti a možnosti, ako ich splniť. Ide najmä o oblasť energetickej hospodárnosti budov a kvality vnútorného prostredia. Účastníci tiež získali aktuálne informácie o predpokladoch a podmienkach čerpania prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na výstavbu a obnovu verejných budov.


MODUL – II.

Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.

KEDY: 28. februára 2023, 9:00–11:30 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. Pavol Kukura, PhD., predseda predstavenstva SKGBC
Ing. Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Martin Stohl, poradca predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista, Saint-Gobain Slovensko


OBSAH:

1 – Úvod – udržateľné budovy, európsky kontext a zdroje financovania
• Čo definuje udržateľnosť budovy?
• Ako sa vyznať v termínoch ako Green Deal, Fit for 55, Renovation Wave, Plán obnovy a i.
• Zdroje financovania: Plán obnovy a odolnosti, Európske štrukturálne a investičné fondy, Slovak Investment Holding atď.

2 – Podpora výstavby a obnovy verejných budov z Plánu obnovy a odolnosti
• Financovanie z Plánu obnovy, podmienky a harmonogram čerpania.
• Rozpočtové alokácie podľa typu budov.
• Technické a iné kritériá na použitie prostriedkov Plánu obnovy na výstavbu a obnovu verejných budov (Metodická príručka pre budovy).

3 – Legislatívne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov
• Ako sú definované požiadavky na EHB pre nové a obnovované budovy.
• Preukazovanie splnenia požiadaviek a spolupráca s odbornými profesiami.
• Opatrenia a postupy na dosiahnutie požiadaviek na EHB.

4 – Legislatívne požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia budov (KVP)
• KVP – tepelný komfort, akustika, zdravé materiály, vetranie – a prečo im venovať pozornosť.
• Prehľad predpisov a požiadaviek pre KVP.
• Opatrenia a postupy na dosiahnutie KVP.

 

 

Modul bol zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly boli zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Po ukončení série webinárov bol účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.

Partneri: